SZKOŁA KSIĄŻNICE

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Deklaracja dostępności

Email Drukuj PDF

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Książnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://ksiaznice.szkola.pl

Data publikacji strony internetowej: 31.08.2020r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.08.2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

· alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)

· dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

· część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

Oświadczenie sporządzono dnia: 15.03.2023r.Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Włodarczyk, adres e-mail:sp.ksiaznice@ug.mielec.pl.Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 773 11 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Książnicach, Książnice 91, 39-300 Mielec

Dostępność wejścia do budynku.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ulicy dojazdowej bezpośrednio z chodnika i drugie od podwórza szkolnego z podjazdem dla niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W chwili obecnej korytarze i klatka schodowa są niedostępne dla osób niepełnosprawnych, natomiast w najbliższym czasie planowana jest budowa podjazdu na schodach wewnętrznych przy wejściu głównym, dzięki czemu korytarz i pomieszczenia na parterze staną się dostępne dla niepełnosprawnych.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Książnicach nie posiada windy ani innych udogodnień w poruszaniu się dla osób na wózkach.

Sekretariat szkoły znajduje się na parterze tuż przy wejściu do budynku szkolnego.

Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po przekazaniu informacji do sekretariatu, zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

Dostosowania, na przykład pochylnie, platformy, informacje głosowe pętle indukcyjne.

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami indukcyjnymi, itp.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Książnicach nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu budynku szkoły znajduje się parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych oznakowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Możliwy jest również wjazd na teren placu szkolnego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Książnicach obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Osoby korzystające z pomocy psów asystujących mają prawo wstępu wraz ze swoim towarzyszem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Książnicach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Kontakt z osobami wymagającymi tłumacza, jeżeli byłby konieczny, odbywa się za pomocą informacji przekazywanych pisemnie – kartki i długopis dostępne są w sekretariacie szkoły.

Poprawiony: poniedziałek, 17 kwietnia 2023 09:12